آزمون هوش آندره – ری

آزمون((تصاویر هندسی در هم)) را در سال۱۹۴۲ پروفسورآندره ری به منظورسنجش نوع فعالیت ادراکی  و حافظه دیداری مراجعه کنندگان به درمانگاه های روانشناسی و روانپزشکی ابداع کرد. آزمون متشکل از دو کارت A و B است که هر کارت به طور مجزا و به مناسبت انتخاب شده و اجرا می گردند.
کارت A متشکل از ۱۸جزء ادراکی است و در مورد افراد از ۴سال به بالا به کار برده می شود .کارآیی واثر این کارت برای افراد از ۷ سال به بعد است و برای نوجوانان و بزرگسالان عملا کاربرد بیشتری دارند .کارت Bاز ۱۱ جزء هندسی تشکیل شده است و به علت سادگی بیشتر ادراکی برای کودکان بین ۴ الی ۸ ساله و یا بزرگسالان عقب مانده ذهنی مصرف می گردد.اجرای آزمون بعد از انتخاب هر کارت در دو نوبت انجام می شود .در نوبت اول کارت ( A یا  B )در جهت مناسب جلوی آزمودنی گذاشته می شود و به او پیشنهاد می گردد که مشابه آن را بر روی یک کاغذ سفید بی خط رسم کند. در نوبت دوم ودرحالی که کارت از جلوی او برداشته شده است و ۳ دقیقه سپری شده است از او خواسته می شود این بار به طور حفظی تصویرمشاهده شده قبلی را با دقت ترسیم نماید. قضاوت در باره آزمودنی با توجه به مقایسه کارکرد او در هردو مرحله ترسیم انجام می شود .معمولا مرحله اول ترسیم به حساب توان رشد ترسیمی و ساخت یابی ادراکی آزمودنی گذاشته می شود و مرحله دوم ،با توجه به کمیت و کیفیت ترسیم مرحله اول ،سطح کارکرد حافظه دیداری او را نشان خواهد داد.
استفاده از تصاویر هندسی به منظور سنجش حافظه یا هوش به سال۱۹۰۰یعنی زمان ساخته شدن اولین آ زمون هوش استاندارد شده از سوی آلفرد بینه  و تئودور سیمون بر می گردد. در آزمون هوش ساخته شده توسط این افراد آزمودنی باید بتوانددر ۵سالگی یک مربع ودر ۶سالگی یک لوزی را از روی مدل ارائه شده ترسیم کند .در همین آزمون در ده سالگی از کودک انتظار می رود که بعد از نگاه کردن به مدت ده ثانیه بر روی کارتی که دو تصویر هندسی بر روی آن کشیده شده است آنها را از حفظ ترسیم نماید.

 بعدها افرا متعددی از جمله لورتابندر ،آرتور بنتون، دیوید وکسلر از سبک ترسیم برای تعیین سطح هوش ،حاغظه و ضایعات مغزی استفاده کردندو حوزه کاربرد نقاشی را در روان سنجی وسعت بیشتری دادند.

آندره ری با توجه به نارسایی شیوه های متداول برای سنجش حافظه ،روش دو مرحله ای ترسیم خودرا پیشنهاد نموده است .او معتقد است که تا سطح پایه ترسیم آزمودنی معلوم نگردد نمی توان از ترسیم برای سنجش حافظه استفاده کرد .به زعم او روش یک مرحله ای ترسیم نمی تواند ناتوانی های ترسیم یا ناتوانی ادراک دیداری را از ناتوانی های مربوط به حافظه جدا کند.خود اودر این باره می نویسد:
((ناگفته پیدا است برای فردی که مشکوک به نقص حافظه است کافی نیست که از او بخواهیم بعد از رویت تصویر آن را از حفظ ترسیم کند بلکه باید در آغاز مطمئن شویم که او تصویر را به خوبی و دقیق دیده (مشاهده کرده )،اجزای آن را درک کرده و به خاطر سپرده است یا خیر ؟))او می افزاید:
((ادراک دیداری یک تاثیر برداری ساده از پدیده خارجی نیست،بلکه فعال کردن همزمان عادات ادراکی در بر خورد با پدیده خارجی است ))…
برای بهتر فهمیدن این مطلب مثالی بزنیم .فرض کنیم فردی نتواند محرک دیداری خاصی را درست در خود سازمان دهد و ضبط کند .دراین صورت یقینی است که صورت ذهنی او از پدیده خارجی ناقص ،نامتناسب ومبهم خواهد بود .به چنین فردی اگر پیشنهاد شود که تصویر رویت شده را ترسیم کند بدیهی است که ترسیم او به مقیاس صورت ذهنیش ناقص خواهد شد .حال اگر ناتوانی ترسیم یک چنین فردی را به حساب نقص حافظه او بگذاریم به خطا رفته ایم .جالب است که خود آزمودنی در یک چنین وضعیتی اعتراف می کند که تصویر برای او خیلی دشوار، درهم ، نامانوس ،پر،بدون ارتباط و یا بی معنا بوده است.در چنین حالتی روشن است که فرد از تصویر ارائه شده طرحی مبهم که حاصل تماس نا موفق ادراکی است در خود نگهداری کرده است و علت ناموفق بودن مرحله دوم ترسیم او نیز مربوط به همین نقص ادراک اوست نه نقص احتمالی حافظه او.
((بر عکس ،فرض کنیم که فردی بتواند داده های ادراکی خود را در یک ساخت مشخص که هر قسمت سهم معینی در کل داشته باشد ،و کل متشکل نیز با توجه به روابط بین اجزا قابل درک باشد، نظم دهد (یعنی موفقیت در مرحله اول ترسیم )،لکن نتواند آنرا با تمام این تفاصیل از حفظ ترسیم کند(یعنی ناتوانی در مرحله دوم ترسیم)،در این حالت،وتنها در این حالت خاص است که می توان سهم تاثیر حافظه را مورد برسی قرار داد.))
آندره ری در سطور بعد شیوه متداول سنجش حافظه ترسیمی را که در نزد بسیاری از روانشناسان متداول است چنین نقد می کند:
((برخی از روانشناسان و روانپزشکان معمولا در جلسات تشخیص ناتوانی برقراری ارتباط درست با محرک رابا نقص حافظه یکی می گیرند .در این جلسات ،آزمون گران با پیشداوری این که محرک به همان گونه که از سوی آنها ادراک می شود از سوی دیگران نیز ادراک می گردد از آزمودنی می خواهد که تصویری را به صرف چند لحظه مشاهده از حفظ بکشد و یا اینکه به صرف خواندن بدون صدا یا شنیدن یک سری کلمات آنها را باز گو کند. بدهی است که با چنین روشهای نمی توان به درستی ،سهم نقص ادراکی را از سهم نقص حافظه جدا نمود.))
((فعالیت ادراکی ممکن است به علت نقص اطلاعات فرهنگی، مواجه نبودن با پدیده در گذشته ، ناتوانی یادگیری و یا اختلالات رشد قبلی به نتاج مطلوب منجر نشود.))
فن کامل اجرای آزمون
همان طوری که اشاره شد اجرای آزمون در دو مرحله انجام می شود :
۱-مرحله کپی کردن :ترسیم تصویر از روی مدل
۲-مرحله بازسازی کردن : ترسیم از حفظ،یعنی تصویر مشاهده شده ،در مرحله اول بعد از سه دقیقه استراحت مجددا ترسیم شود .
در مرحله اول ، تصویر هندسی کارت  Aبه گونه ای افقی جلوی آزمدنی گذاشته می شود که لوزی انتهایی تصویر در طرف دست راست و نوک آزاد آن رو به پایین قرار می گیرد .
سپس یک برگ کاغذ سفید استاندارد شده بی خط (قطع ۴ A )و یک جعبه مداد رنگی آماده برای ترسیم در اختیار آزمودنی گذاشته می شود وبه او گفته می شود:
((این تصاویر را نگاه کن ….از تو (شما) می خواهم مثل آن را روی این برگ کاغذ بکشی، البته لازم نیست که وسواس زیادی به خرج بدهی . باید سعی کنیم تا جایی که میتوانی اندازه ها را رعایت کنی و چیزی را هم فراموش نکنی . احتیاجی به عجله زیاد نیست ،با هر کدام از این مداد رنگی ها که مایلی شروع کن ))
اگر آزمودنی در انتخاب یکی از مدادهای رنگی مردد باقی ماند،آزمونگر ضمن تشویق او به ترسیم میتواند یکی از مداد رنگی ها را بردارد و ضمن دادن آن به آزمودنی بگوید:«با این شروع کن ».
همزمان با شروع ترسیم آزمودنی ،باید کرونومتر را به کار انداخت و بعد از مدتی مناسب باید مداد دیگری به آزمودنی پیشنهاد کرد تعویض مداد رنگی ها باید تا پایان نقاشی ادامه پیدا کند و در ضمن شماره ترتیب آنها مخفیانه ثبت شود. این کار از این نظر ضرورت دارد که سلسله مراتب ترسیم آزمودنی را جهت قضاوت در باره ((ساخت یابی ادراکی )) او ارائه خواهد کرد .آزمونگر در فرصتهای بعدی با یک نگاه به ترتیب انتخاب رنگهای ترسیم شده در خواهد یافت که آزمودنی نقاشی خود را از کجا شروع کرده است ،چه اجزایی را با هم ادراک کرده است ، و چگونه نقاشی خود را به پایان رسانیده است ؟تحقیقات نشان می دهند که سن (مرحله رشد )،هوش،تحصیلات ،شخصیت و اختلالات آن در ساخت یابی ادراکی آزمودنی ها تاثیر دارند .
چه موقع باید به آزمودنی پیشنهاد کرد که مداد رنگی خود را عوض کند؟ درست همان لحظه ای که او می خواهد جزئی از تصویر را تمام کند وجزء دیگری را شروع کند ویا اینکه یک جزء را به پایان رسانیده و شک دارد که کدام جزء دیگر را  شروع نماید .
باید به آزمودنی های که ترسیم خود را با مستطیل بزرگ مرکزی شروع می کنند اجازه داد که قطر های آن را نیز با همان مدادرنگی به پایان برسانند ، لکن به محض اینکه به ترسیم سایر اجزا رسیدند باید به آنها پیشنهاد تعویض مدادرنگی نمود.
در صورتی که آزمودنی ها ترسیم خود را با اجزا بیرونی مستطیل بزرگ شروع کنند باید در مورد هر جزء از آنها خواست که به تعویض مدادرنگی بپردازند .
در مورد آنهایی که ترسیم خود را به دلایلی ،بسیارناقص و ابتدایی به پایان می برند ،باید خواست که بعد از پایان کار به تصحیح معایب کار خود بپردازند و یا لااقل آن نقایص را بازگو کنند.این شیوه به آزمونگر اجازه خواهد داد تادریابد آیا آزمودنی به علت اختلالات ادراکی تصویر راناقص ترسیم کرده است و یا اینکه ادراک او سالم بوده لکن به علت اضطراب ،یا اختلالات روان –حرکتی ،ویا عجله ،کار خود را معیوب انجام داده است ؟در این گونه مواقع میتوان سئوالات زیر را مطرح کرد وپاسخ آزمودنی را یادداشت نمود.
((آیا از انچه کشیده ای راضی هستی ؟به نظر تو چه معایبی در آن به چشم می خورد ؟اگر قرار باشد آن را اصلاح کنیم به اصلاح کدام یک از قسمتهای آن می پردازی ؟چگونه می توان ترسیم کرد که هر قسمت سر جای خودش باشد ؟یا در اینجا خطهای اصلی را که به وسیله آنها تصویر را بهتر می شود ترسیم کرد بکش ؟))
سئوال آخر به آن دسته از آزمودنی هایی که به دلایلی نتوانسته اند چهارچوب  اصلی تصویر را دریابند امکان تعمق بیشتر و درک بهتر تصویر را خواهد داد .کودکان بسیار عقب مانده ذهنی یا کسانی که اختلالات ادراکی عمیق دارند بعد از این سئوال هنوز اصل مطلب را در نمی یابند و همچنان ترسیم خود را بسیار ناقص تحویل خواهند داد.
مرحله دوم ترسیم
بعداز پایان مرحله اول ترسیم،کارت A و تصویرکشیده شده آزمودنی را از جلوی چشم او دور می سازیم و ۳دقیقه به او استراحت می دهیم. آزمودنی در تمام این مدت از نیت ماآگاه نیست و نمی داند که در پایان ۳دقیقه از او خواهیم خواست که مجددا تصویر را از حفظ ترسیم نماید.برای اینکه آزمودنی در این مدت فرصت مرور ذهنی تصویر کارت را نداشته باشد بهتر است که تکلیف کوچک استاندارد شده ای به او ارائه گردد.از جمله پر کردن یک پرسشنامه کوتاه یا خواندن یک متن عادی از یک روزنامه . باید توجه داشت که تکالیف پیشنهادی بار عاطفی و هیجانی شدیدی نداشته باشند و فرد را از حالت عادی خارج نسازند .
در پایان ۳دقیقه یک برگ کاغذ بی خط مشابه مرحله اول جلوی آزمودنی می گذاریم و به او می گوییم: ((حالا روی این برگ تصویری را که روی کارت مشاهده کردید ترسیم نمایید .))ملاحظه می کنیم که عکس العمل آزمودنی ها در این مرحله بسیار متفاوت بود . برخی غافل گیر می شوند و میگویند که نمیدانسته اند که می بایست یک بار دیگر آن را ترسیم کنند. افرادی که کار را بسیار جدی می گیرند وقت بیشتری در این مرحله برای یاد آوری و ترسیم صرف می نمایند.
در مرحله دوم نیز مثل مرحله اول ،وقت آزاد است و آزمودنی به شرط تلف نکردن وقت آزاد گذاشته می شود .آزمونگر در عین حال به آن دسته از آزمودنی هایی که زیاد وقت را از دست می دهند تذکر خواهد داد که برای ارزشیابی آنها وقت در نظر گرفته خواهد شد .
آزمونگر در مرحله دوم ترسیم چنانچه وقت کافی در اختیار داشته باشد می تواند از همان شیوه تعویض مداد رنگی ها استفاده کند و در غیر این صورت به آزمودنی پیشنهاد خواهد کرد این بار با مداد سیاه نقاشی خود را به پایان ببرد. در حالتی که آزمودنی در مرحله دوم با مداد سیاه نقاشی کند برای قضاوت درباره ساخت یابی ادراکی او به همان اطلاعات به دست آمده از مرحله اول اکتفا خواهد شد.
مشاهده آزمودنی
در تمام مدت اجرای مرحله اول و دوم باید آزمودنی را مشاهده کرد و یاداشت های مختصری تهیه کرد . بسیاری از پاسخ های حرکتی ،عاطفی و گفتاری آزمودنی می تواند در قضاوت کیفی بر روی بازده حافظه مفید واقع گردد.باید دید که آیا آزمودنی با رغبت همکاری می نماید یا اینکه در خود احساس اجبار یا بی تفاوتی می نماید آیا زیاد مسئله را جدی گرفته و مضطرب است یا اینکه به خود تسلط دارد؟خسته است یا اینکه از آمادگی جسمی کافی برخوردار است ؟و غیره
برخی از آزمودنی های وسواسی ممکن است خط کش مطالبه کنند . به این افراد باید گفت:((احتیاجی به خط کش نیست .ترسیم خود را باید بدون خط کش انجام دهید )).
به آن دسته از آزمودنی های که پاکن می خواهند آن را در اختیارشان خواهیم گذاشت لکن اگر در مصرف آن افراط کردند موارد را یاد داشت خواهیم کرد .
حالت های غیر متعارف ترسیم
۱-ترسیم های بسیار در هم،نامتناسب
به علت اختلال حرکتی،یا عقب ماندگی ذهنی،یا هماد بینی ،اگر فقط اختلالات حرکتی علت اصلی باشد درآن صورت نقاشی ،درهم و نامتناسب ،اکن غنی خواهد بود.
در صورتی که عقب ماندگب ذهنی علت نامتناسب بودن و در همی تصویر کشیده شده باشد درآن صورت نقاشی کشیده شده بسیار ابتدایی ،خلاصه شده و ضعیف جلوه خواهد کرد.
هماد بینی حالتی از ادراک یا اندیشه است که در آن فرد بین خود و دیگری فرق اساسی نمی تواند قائل شود .او نمی تواند اجزا را به خوبی از یکدیگر تمیز دهد و به همین جهت پدیده به طور غیر متعارف درکلیت خود ارائه شده وطرح تصویر در هم ریخته می شود.
۲-کوچک ترسیمی یا بزرگ ترسیمی
آزمودنی در این حالات تصویر را به طور غیر متعارف یا خیلی کوچک یا خیلی بزرگ ترسیم می کند . علت اصلی بزرگ یا کوچک ترسیمی را باید در وهله اول در تیپ شخصیت آزمودنی یا عادات ترسیمی ایجاد شده  در دوره های گذشته زندگی جستجو کرد . باز داری،خود کم انگاری ،درون گرایی و افسردگی ممکن است باعث کوچک ترسیمی و گرایش به شیدایی،یا برون گرایی باعث بزرگ ترسیمی گردد.
۳-مدت ترسیم بسیار کوتاه یا بسیار طولانی
گذشته از عجله داشتن یا بسیار جدی گرفتن ترسیم عوامل دیگری در مدت اجرای آزمون دخالت دارند که می توان به آنها به شرح زیر اشاره کرد:
الف:عقب ماندگی ذهنی.معمولا افراد بسیار عقب مانده وقت کمی صرف ترسیم می کنند .
ب:مهارت داشتن در ترسیم :افراد بسیار باهوش ،کسانی که در ترسیم اشکال هندسی مهارت کسب کرده اند معمولا نقاشی خود را سریع و درست به پایان می برند . تفاوت گروه الف و ب به این ترتیب در صحت وغنای تصویر کشیده شده خواهد بود نه در مدت زمان آن .
پ-شخصیت وسواسی :افرادی که شخصیت وسواسی دارند نقاشی خود را طولانی تر از دیگران ارئه می کنند .آنها به جزئیات زیاد توجه می نمایند ،احتمالا خطوط را پر رنگ می سازند و کار خود را وارسی می کنند .
ساخت یا بی ادراکی
ادراک به حسب تعریف ،یک نوع شناخت به حساب می آید .آندره ری تصاویر کارتهای A و B را به گونه ای تنظیم کرده است که حتی الامکان فاقد تاثیرات عاطفی باشند و فقط زمینه شناختی آزمودنی ها را بر انگیزند . ویژگی های تصاویر عبارتند از :
بزرگی یا کوچکی اجزا آنها ،وضعیت قرار گرفتن اجزا نسبت به یک دیگر،تعداد زوایا و درجات آنها ،پری یا فاصله آنها از هم در سطح سفید کاغذ، مقدار تداخل آنها.
آیا همه افراد تصاویر کارت ها را مشابه هم ادراک خواهند کرد ؟با هم نگری خطوط و جدا سازی اشکال متداخل یا متصل به هم چگونه صورت می گیرد ؟آیا سبک هایی برای  ادراک تصاویر وجود دارد ؟آیا آزمودنی ها نوع ادراک خود را به خطوط و اشکال تحمیل خواهند کرد ؟آیا همه افراد ترسیم خود را از نقطه خواصی شروع کرده و روند مشابهی را به پایان خواهند برد ؟رشد و مقاطع سنی در این امر چه نقشی به عهده خواهند داشت ؟پیشنهاد مداد های رنگی برای ترسیم وتعویض آنها در جریان ترسیم به همین منظور صورت می گیرد .آندره ری به ما توصیه می کند وقتی به تعویض مدادرنگی بپردازیم که احساس کنیم آزمودنی ترسیم ادراک قبلی خود را به پایان برده است وتصویر جدیدی را می خواهد شروع کند .سلسله مراتب رنگها در تصویر کشیده شده نشان خواهند داد که آزمودنی کار خود را از چه نقطه ای شروع کرده و به کجا پایان داده است .
استریت یکی از شاگردان بنام آندره ری برای ارائه پاسخ عینی به سوالات فوق تحقیقی را در سال ۱۹۴۵ روی ۲۹۵ نفر فرانسوی انجام داده است .در صفحات آینده ما شمه ای از نتایج تحقیقات او را ارائه خواهیم کرد .
ریخت های ترسیم
آقای استریت آزمودنی ها را از نظر روند ترسیم کارت A به هفت دسته زیر تقسیم می کند :
ریخت(۱):
شروع ترسیم تصویر با مستطیل بزرگ مرکزی و سپس ترسیم سایر اشکال در ارتباط با آن .این نوع ترسیم ویژه بزرگسالان است(۵۵درصد).با این وصف در سایر افراد از جمله ۴یا۵ ساله ها نیز دیده مشود(۱۰درصد)
ریخت(۲):
شروع ترسیم یا اجزا الحاقی جانبی از جمله :صلیب ،مربع ظلع جنوب غربی ، لوزی، مثلث بالایی و غیر. به این ترتیب کم کم فرد به تدریج به ترسیم حدود جانبی مستطیل بزرگ مرکزی نائل می آید و بعداً اجزای درونی مستطیل بزرگ را ترسیم خواهد کرد .
ترسیم ریخت ۲از حدود ۶سالگی در کودکان دیده می شود واوج آن در ۱۲ سالگی است (۴۲درصد).بعداز ۱۲سالگی رفته رفته از فراوانی آن کاسته می گردد ودر بزرگسالی ۲۶%دیده می شود .
ریخت(۳):
شروع ترسیم با حدود کلی جانبی بدون تمایل به تشخیص اشکال یا توجه به مستطیل بزرگ مرکزی .فرد به این ترتیب اول محیط بزرگی را ترسیم می کند که همه اشکال را در بر می گیردد و سپس به مرور به ترسیم یک یک اشکال درون آن می پردازد .
این نوع ترسیم کم وبیش در همه سنین دیده می شود. اوج آن در ده سالگی است (۳۵%)، بعد به مرور از فراوانی آن کاسته می شود ودر نزد بزرگسالان خیلی کم دیده می شود .
ریخت(۴):
ترسم جزء به جزء و پهلوی هم نهادن آنها ،به گونه اسباب بازیهای معروف به پازل.در آغاز ترسیم هیچ گونه نشانه ای که نمایانگر جهت دار بودن این گونه ترسیم ها بادشد به چشم نمی  خورد ،لکن وقتی که نقاشی به پایان برده شد کل آن قابل تشخیص خواهد بود .و حتی در مواردی موفقیت قابل توجه نیز خواهد بود .
ریخت ۴در همه سنین و به خصوص در ۸سالگی دیده می شود (۷۰درصد)، در بزرگسالی  ۱۵% افراد به این گونه ترسیم می کنند .
ریخت(۵):
ترسیم اجزاء در زمینه مبهم . فرد تصویری رسم می کند که یا اجزاء آن اصلا منظم نیست و یا اینکه نظم بسیار کمی داشته و به دشواری قابل تشخیص است .در این حالت ممکن است با توجه به برگه های از جمله جای اجزای ترسیم شده یا شکل آنها حدس های زد .
این گونه ترسیم بیشتر در نزد کودکان ۴سال دیده می شود (۵۰درصد )بعد از ۸سالگی این ریخت ترسیم ناپدید می گردد.
ریخت(۶):
تبدیل ترسیم به یک شکل آشنا ،مثل خانه ، کشتی ، آدمک ، ماهی و غیره .
تا نزد افراد بهنجار این گونه ترسیم معمولا از مرز ۶سالگی تجاوز نمی کند.کودکان زیر ۶سال تمایل دارند اول به اشکال رویت شده بار معنای داده و سپس به ترسیم آنها بپردازند معمولا این گونه کودکان ترسیم خود را با دایره و نقطه های درون آن که چهرهء انسان را متداعی میسازد شروع می نمایند و سپس به سایر اجزا می پردازند .برخی تصویر را ۹۰درجه درجهت عکس عقربه های ساعت می چرخانند و آن را به صورت خانه یا سقف شیروانی تجسم می نمایند و ترسیم می کنند. عقب ماندگان ذهنی بسیار عمیق،همچنین برخی اسکیروفرن های مزمن بزرگسال نیز ممکن است ترسیم خود را به اینگونه انجام دهند . ممکن است در بین این افراد ما تعدادی از مبتلا یان  به ضایعات مغزی و یا کسانی را که باز شناسی آنها صدمات بزرگی را تحمل کرده است نیز مشاهده کنیم. ترسیم در این حالت به صورت ابتدایی و فقیر ارائه خواهد شد .
ریخت(۷):
خط خطی کردن-  در این حالت کودک ،یا فرد فرد بزرگسال عقب مانده ذهنی، فقط به خط خطی کردن کاغذ بسنده می کند . او هیچ گونه تصویری که حتی به زحمت قابل شناختن باشد ارائه نمی کند او معمولا به ادراک محرک توجه ندارد بلکه به طور خودکار ترسیم خود را ارئه می دهد . این نوع ترسیم در نزد کودکان زیر ۴سال دیده می شود.
تابلوی صفحه بعد فراوانی گرایش به ریخت های مختلف ترسیم را در سنین مختلف از ۴سال به بالا نشان می دهد. در این تابلو اعداد لاتین گویا ریخت های ترسیم (ستون افقی فوقانی ) و اعداد ستون عمودی دست چپ گویا سن و اعداد درون جدول معرف درصد فراوانی هستند . سن ۴سال در این تابلو گویا ۴سال الی ۴سال و۱۱ماه خواهد بود.

 

دريافت پرسشنامه هوش آندره – ری:

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *