پرسشنامه سبک های دفاعی Defense Styles Questionnaire DSQ

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) رفتار دفاعی را به وسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزم های دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار می دهد (سن مارتینی[۱] و همکاران، ۲۰۰۴). این پرسشنامه بر اساس الگوی سلسله مراتبی دفاع ها ساخته شده است.DSQ نخستین بار توسط باند و همکارانش به منظور بررسی مکانیزم های دفاعی در افراد بهنجار و بیمار در سال ۱۹۸۳ تدوین گردید که ۸۸ ماده را در بر می گرفت و ۲۴ مکانیزم را وارسی می نمود (اندروز و همکاران ۱۹۹۳؛ موریس و مرکلباچ، ۱۹۹۶؛ هایاشی[۲] و همکاران، ۲۰۰۴). باند و همکارانش با استفاده از روش های تحلیل عاملی ۴ سبک دفاعی را در سطح مکانیزم های دفاعی مشخص کردند که این ۴ سبک عبارتند از:

دانلود آزمون در ادامه مطلب:

  

۱- سبک سازش نایافته[۳]

۲- سبک تحریف تصویر ذهنی[۴]

۳- سبک خود- قربانی[۵]

۴- سبک سازش یافته[۶] (سن مارتینی و همکاران، ۲۰۰۴).

آن ها پس از تدوین این ابزار رابطه بین سبک های دفاعی ۴ گروه از اختلالات روانی (روان گسستگی، اختلالات عاطفی، اختلالات اضطرابی و سایر اختلالات) را بررسی کردند.گروهی از افراد بهنجار نیز به همراه این بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعات در تفکیک گروه های تحقیق از یکدیگر و نیز تفکیک افراد بهنجار و بیمار بر اساس سبک های دفاعی چندان رضایت بخش نبود. از آن رو آندروز و همکاران در ۱۹۸۹ با توجه به طبقه بندی DSM III- R و تعاریف ارائه شده در مورد مکانیزم های دفاعی، DSQ را مورد تجدید نظر قرار دادند و در نهایت DSQ- 72 را ساختند. این نسخه جدید ۷۲ سؤالی ۲۰ مکانیزم های دفاعی را در سه سطح رشدیافته، روان آزرده و رشدنایافته مورد ارزیابی قرار می داد. نتایج به کارگیری این پرسشنامه حاکی از قدرت و نیرومندی آن در تفکیک گروه های مورد مطالعه بود. با این وجود ضعف هایی از جمله نابرابری ماده های مربوط به عامل ها، نابرابری سؤال هایی که هر مکانیزم را بررسی می نمود و شباهت پاره ای از ماده ها به نشانه های اختلال روانی در آن مشهود بود (به نقل از حیدری نسب، ۱۳۸۵).

با توجه به مشکلات DSQ- 72 نسخه جدید دیگری (DSQ- 40) توسط آندروز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تدوین گردید که شامل ۴۰ سؤال بود و ۲۰ مکانیزم دفاعی را در سه سطح رشدیافته، روان آزرده و رشدنایافته مورد ارزیابی قرار می داد (آندروز و همکاران، ۱۹۹۳، سینا و واتسون، ۲۰۰۴).

۱- مکانیزم های دفاعی رشدیافته عبارتند از: والایش، پیشاپیش نگری، شوخ طبعی و فرونشانی.

۲- مکانیزم های دفاعی رشدنایافته عبارتند از: دلیل تراشی، فرافکنی، انکار، همه کارتوانی، ناارزنده سازی، گذار به عمل، بدنی سازی، خیال پردازی اوتیستیک، لایه سازی، پرخاشگری منفعلانه، جابجایی و مجزاسازی.

۳- مکانیزم های دفاعی روان آزرده عبارتند از: دیگردوستی کاذب، تشکل واکنشی، عقلانی سازی و ابطال.

 


[۱] – San Martini, P.

[۲] – Hayashi, M.

[۳] – maladaptive

[۴] – image- distorting

[۵] – self- sacrifice

[۶] – adaptive

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *